557 наказ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України)

Н А К А З

(зі змінами від 12.04.2016 № 676)

Київ

Про затвердження Примірного положення про

тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 8 та частини п’ятої статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі” (далі – Закон)

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Примірне положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), що додаються:
  2. Рекомендувати замовникам під час розроблення положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) керуватися Примірним положенням про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженим цим наказом.
  3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр А. АБРОМАВИЧУС

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

від 30.03.2016 № 557

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону «Про публічні закупівлі” (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету та уповноваженої особи (осіб), а також їх права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Уповноважена особа (особи) − службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту).

1.4. Замовником не може бути одночасно визначено відповідальними за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель тендерний комітет та уповноважену особу (осіб).

1.5. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.6. Метою діяльності уповноваженої особи (осіб) є організація та проведення процедур закупівлі в інтересах замовника на засадах об’єктивності та неупередженості.

1.7. Комітет і уповноважена особа (особи) у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

2.1. Замовник для організації та проведення процедур закупівель може утворити один або декілька комітетів у залежності від особливостей своєї діяльності.

Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням замовника. До складу комітету входять не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є менше ніж п’ять осіб, до складу комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається замовником, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени комітету зобов’язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету відповідають згідно із законами України.

2.15. Голова та секретар комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

ІІІ. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи (осіб)

3.1. Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі рішення (наказу) замовника або трудового договору (контракту) у відповідності до норм трудового законодавства.

У разі укладення трудового договору, такий договір може укладатися на встановлений чи невизначений строк за погодженням замовника та уповноваженої особи (осіб) або на час організації та проведення процедур (процедури) закупівель.

Уповноважена особа (особи) може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання замовником таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

3.2. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.

3.3. Під час організації та проведення процедур закупівель уповноважена особа (особи) не повинна створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа (особи) інформує про це замовника, який приймає відповідне рішення щодо проведення процедури без участі такої особи.

3.4. Замовник має право визначити одну, двох чи більше уповноважених осіб у залежності від обсягів закупівель.

3.5. У разі визначення однієї уповноваженої особи замовник має право визначити особу, яка буде виконувати обов’язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).

3.6. Уповноважена особа (особи) повинна мати:

вищу освіту;

не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель.

У залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі (особам) доцільно орієнтуватися в одному чи декількох питаннях:

в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон’юнктуру;

у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються замовником;

у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

3.7. Оплата праці уповноваженої особи (осіб) здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів. Розмір заробітної плати уповноваженої особи (осіб) визначається у трудовому договорі (контракті) відповідно до вимог законодавства.

3.8. У разі визначення двох і більше уповноважених осіб замовник може прийняти рішення щодо створення відповідного окремого структурного підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу.

3.9. Уповноважена особа (особи) під час виконання своїх функцій керується наступними принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;

недискримінація учасників;

об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

3.10. Уповноважена особа (особи):

складає та затверджує річний план закупівель;

здійснює вибір процедури закупівлі;

проводить процедури закупівель;

забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону;

представляє інтереси замовника з питань, пов’язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;

надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;

аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом;

здійснює інші дії, передбачені Законом, трудовим договором (контрактом) або розпорядчим рішенням замовника.

3.11. Уповноважена особа (особи) має право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;

пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;

приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;

вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель;

брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками уповноваженої особи (осіб);

давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи (осіб);

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

3.12. Уповноважені особа (особи) зобов’язана:

дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель;

у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель.

3.13. Уповноважена особа (особи) персонально відповідає:

за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;

за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель.

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году.

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти и бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 апреля 2020 г. N 557

Изменения,которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 6 апреля, N 0001202004060044):

а) подпункт «б» пункта 2 изложить в следующей редакции:

«б) плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность и (или) используемые производственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска.»;

б) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

«71. Если основанием для проведения проверок на опасных производственных объектах I и II класса опасности, на гидротехнических сооружениях I и II класса в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 и подпункте «а» пункта 2 настоящего постановления, являются факты причинения вреда жизни и здоровью граждан, орган государственного контроля (надзора) вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением в установленном порядке органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю.»;

в) пункт 11 дополнить словами «, а также к проверкам, проводимым в соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии».

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 6 апреля, N 0001202004060049):

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является обязательным в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также выездные проверочные мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления действия разрешений, проводятся посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи.

В исключительных случаях, когда установление соответствия соискателей лицензии, лицензиатов лицензионным требованиям посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи невозможно, допускается выезд должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на предоставление лицензии в отношении:

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I и II классов опасности;

деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (на опасные производственные объекты I и II классов опасности);

деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.»;

б) пункт 5 после слов «настоящим постановлением,» дополнить словами «и Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»;

в) в пункте 7 слова «реорганизации юридического лица» заменить словами «изменения наименования юридического лица или его реорганизации»;

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Особенности применения разрешительных режимов, предусмотренных федеральными законами, указанными в пункте 2 части 1 статьи 17 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», устанавливаются согласно приложениям N 3 — 12.»;

д) в приложении N 2 к указанному постановлению:

пункт 12 исключить;

дополнить пунктами 21 — 25 следующего содержания:

«21. Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности.

22. Аттестация экспертов по аккредитации.

23. Аккредитация медицинских организаций на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения.

24. Выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз за пределы территории Российской Федерации биологических материалов, полученных при проведении клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения (при условии действующего на соответствующий календарный период разрешения на проведение клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения).

25. Выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации конкретной партии зарегистрированных и (или) незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для проведения клинических исследований лекарственных препаратов (при условии действующего на соответствующий календарный период разрешения на проведение клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения).»;

е) приложение N 3 к указанному постановлению дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Оценка соответствия объектов капитального строительства в целях выдачи заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 38 и 39 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводится в виде выездных проверок исключительно по основанию, установленному подпунктом «а» пункта 3 части 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также по извещению от застройщика (заказчика) об окончании строительства в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 части 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

ж) приложение N 4 к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. N 440
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 22 апреля 2020 г. N 557)

Особенностиприменения разрешительных режимов, предусмотренныхЗаконом Российской Федерации «О недрах»

1. В 2020 году право пользования недрами не прекращается, в том числе в связи с истечением установленного в лицензии срока ее действия (за исключением прекращения по заявлению обладателя разрешения).

2. В период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. приостанавливается течение предельных сроков подачи документов, связанных с получением права пользования недрами в целях разведки и добычи полезных ископаемых.

3. Со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2020 г. N 557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году» возможно приостановление и ограничение права пользования недрами сроком до 2 лет по заявке пользователя недр, направленной в орган, предоставивший лицензию.

4. Срок устранения нарушений условий пользования недрами, предусмотренный письменным уведомлением о допущенных нарушениях, выданным в соответствии с частью четвертой статьи 21 Закона Российской Федерации «О недрах», в соответствии с которым сроки устранения таких нарушений истекают в период с 15 марта 2020 г. по 31 декабря 2020 г., продлевается на один год.»;

з) приложение N 6 к указанному постановлению дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. В 2020 году допускается эксплуатация гидротехнического сооружения без внесения и (или) обновления сведений в Российском регистре гидротехнических сооружений и соответствующего разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения.»;

и) пункт 2 приложения N 10 к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

«2. Установить, что со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2020 г. N 557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году» все аккредитационные экспертизы в рамках государственной аккредитации образовательных программ проводятся с использованием дистанционных технологий без выезда в организации, осуществляющие образовательную деятельность, по месту проживания экспертов.»;

к) в приложении N 11:

пункт 5 дополнить словами «, или при поступлении от аккредитованного лица отчета об устранении несоответствия критериям аккредитации в соответствии с пунктами 2 и 3 части 19 статьи 24 Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»;

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«В отношении аккредитованных лиц, в отношении которых принято решение о включении в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (внесении изменений в сведения о них), устанавливается обязанность до 31 декабря 2020 г. по прохождению переоценки в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. N 1236 «О порядке и основаниях принятия национальным органом по аккредитации решений о включении аккредитованных лиц в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза и об их исключении из него.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Для экспертов по аккредитации, у которых 5-летний срок аттестации истекает в период с 15 марта 2020 г. до 31 декабря 2020 г., срок аттестации продлевается на 12 месяцев.

Государственные услуги по заявлениям об аттестации в качестве эксперта по аккредитации направляются и рассматриваются путем дистанционного взаимодействия с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

л) дополнить приложением N 12 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ N 12
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. N 440

Особенностиприменения разрешительных режимов, предусмотренных Воздушным кодексом Российской Федерации

1. Продлить до 31 декабря 2020 г. срок действия:

а) документов, подтверждающих соответствие аэродромов требованиям федеральных авиационных правил, срок действия которых истекает (истек) в период с 1 апреля 2020 г. по 20 декабря 2020 г.;

б) документов, подтверждающих соответствие юридического лица, осуществляющего обеспечение авиационной безопасности, требованиям федеральных авиационных правил, срок действия которых истекает (истек) в период с 1 апреля 2020 г. по 20 декабря 2020 г.

2. Установить, что в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации Министерство транспорта Российской Федерации вправе:

а) принимать решения о продлении на 90 дней с возможностью дальнейшего продления на следующие 90 дней в случаях сохранения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации:

сроки действия медицинских заключений специалистов авиационного персонала гражданской авиации;

сроки прохождения периодической подготовки сотрудниками служб авиационной безопасности для выполнения возложенных на них обязанностей;

сроки периодической подготовки специалистами авиационного персонала согласно перечню авиационных специалистов гражданской авиации для допуска к выполнению возложенных на них обязанностей;

б) принимать решение о прохождении членами экипажей воздушных судов теоретического этапа подготовки и контроля знаний, предусмотренного программами подготовки, с применением средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

в) принимать решение о переносе сроков прохождения диспетчерами управления воздушным движением курсов повышения квалификации и языковой аттестации по английскому языку на срок до 9 месяцев;

г) принимать решение о применении дистанционных технологий контроля уровня знаний диспетчеров управления воздушным движением;

д) продлевать поэтапно на 90 дней до 31 декабря 2020 г. срок действия сертификатов летной годности экземпляров воздушных судов на основе документарной проверки и представляемых фото- и видеоматериалов.».

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме! Стоимость документа 150 тенге

Получить полный доступ к документу

Стань пользователем

Доступ к документу можно получить: Для зарегистрированных пользователей:

Для покупки документа sms доступом необходимо ознакомиться с условиями обслуживания
Я принимаю Условия обслуживания
Продолжить

  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года

Утратил силу в соответствии с Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683

В целях консолидации усилий федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организаций и граждан Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.

2. Секретарю Совета Безопасности Российской Федерации:

ежегодно представлять доклад о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению, в том числе о ходе реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года;

вносить проекты нормативных правовых актов Президента Российской Федерации по вопросам реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года;

представить предложения по приведению нормативных правовых актов Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом.

3. Признать утратившими силу:

Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 52, ст. 5909);

Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 170).

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент

Российской Федерации

Д. Медведев

Москва, Кремль

12 мая 2009 года

№ 537

  • Корреспонденты на фрагмент
  • Поставить закладку
  • Посмотреть закладки

Утверждена

Указом Президента

Российской Федерации

от 12 мая 2009 г. № 537

Стратегия

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года

I. Общие положения

1. Россия преодолела последствия системного политического и социально-экономического кризиса конца XX века — остановила падение уровня и качества жизни российских граждан, устояла под напором национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и территориальную целостность, восстановила возможности по наращиванию своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в качестве ключевого субъекта формирующихся многополярных международных отношений.